Ostatnia aktualizacja - 6 STYCZNIA 2024

Regulamin dla kupujących

Każda osoba, realizująca zakup przez EasyCart otrzymuje konto, którego regulamin znajdziesz poniżej. W szczególności, EasyCart nie jest stroną w transakcji pomiędzy kupującym a sprzedającym, a jedynie dostarcza technologię wspierającą jej przeprowadzenie. Nie przetwarzamy ani nie gromadzimy żadnych wrażliwych danych transakcji (EasyCart nie ma np. informacji o Twojej karcie kredytowej). Jeśli masz jakiekolwiek pytania - napisz do nas.

DEFINICJE

 1. EasyCart – będący własnością Spółki portal internetowy EasyCart dostępny pod adresem easycart.pl, który umożliwia Merchantom sprzedaż Towarów przez kanał sprzedaży Merchanta w EasyCart, a Kupującym zakup Towarów od Merchanta.
 2. Konsument – osoba, o której mowa w art. 221 ustawy Kodeks cywilny.
 3. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba, o której mowa w art. 7aa ustawy o prawach konsumenta.
 4. Konto – funkcja EasyCart, dzięki której Kupujący może skorzystać z dostępnych w EasyCart funkcji przypisanych do danego rodzaju Konta, w tym dokonywać zakupu Towarów.
 5. Kupujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, korzystająca z EasyCart w celu dokonywania zakupu Towarów od Merchantów.
 6. Merchant – podmiot niebędący Konsumentem, ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, korzystający z EasyCart w celu sprzedaży Kupującym swoich Towarów w ramach swojej działalności gospodarczej.
 7. Oferta – informacje wprowadzane przez Merchanta i wyświetlane w EasyCart lub w kanale Merchanta zintegrowanym z EasyCart, dotyczące warunków sprzedaży Towaru.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z EasyCart skierowany do Użytkowników, w szczególności Kupujących.
 9. Spółka – Easytools sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Rzeczypospolitej 10/46, 02-972, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0001002028, NIP: 9512554309, REGON: 523659062, kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN, adres e-mail: hello@easycart.pl, nr tel: +48 784 497 884.
 10. Towar – produkty fizyczne, treści cyfrowe lub usługi oferowane przez Merchanta w jego kanale sprzedaży, za pośrednictwem EasyCart.
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawierana pomiędzy Kupującym a Merchantem za pośrednictwem EasyCart.
 12. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z EasyCart.
 13. Newsletter - usługa elektroniczna świadczona za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia automatyczne przesyłanie cyklicznych treści edukacyjnych oraz marketingowych o usługach, nowościach i promocjach w EasyCart.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin usług świadczonych przez Spółkę drogą elektroniczną, o którym mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Na podstawie Regulaminu Spółka świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną polegające na:
 3. 2.1. umożliwieniu Użytkownikowi zakupu Towarów u Merchantów publikujących Oferty w EasyCart jako zarejestrowany użytkownik albo jako gość;
 4. 2.2. prowadzeniu Konta w EasyCart,
 5. 2.3. wysyłce Newslettera.

3. Usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Kupujących są nieodpłatne.

4. Nabywając Towary od Merchanta jako „gość” (czyli bez zakładania Konta w EasyCart) Użytkownik rezygnuje z funkcjonalności jakie zapewnia Konto, tj. dostęp w panelu Konta do posiadanych subskrypcji oraz Towaru nabytego od Merchantów. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie ani dostępność Towarów czy informacji o subskrypcjach w takim wypadku. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Merchant.

KORZYSTANIE Z EASYCART

 1. Do korzystania z EasyCart niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 2. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfami swojego operatora telekomunikacyjnego.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z EasyCart zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika do EasyCart jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 4. Jeśli to będzie możliwe, Spółka poinformuje Kupujących o planowanych przerwach w dostępie do EasyCart z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby zapewnić możliwie najmniejszy wpływ na możliwość korzystania z EasyCart.
 5. Spółka nie odpowiada względem Kupujących z tytułu przerw w dostępności lub braku dostępności EasyCart.

REJESTRACJA W EASYCART

 1. W celu skorzystania z wszystkich funkcji EasyCart, w tym uzyskiwania dostępu do części Towarów (w szczególności treści cyfrowych) od Merchantów za pośrednictwem EasyCart, Użytkownik musi zarejestrować się w EasyCart, tj. założyć Konto.
 2. Po wyrażeniu zgody na założenie Konta, Konto Użytkownika zostaje stworzone automatycznie przy skutecznym złożeniu pierwszego zamówienia (zawarciu Umowy sprzedaży). Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. W celu założenia Konta Użytkownik musi podać dane wymagane w formularzu dostępnym na EasyCart podczas składania pierwszego zamówienia.
 4. Dostęp do Konta Użytkownika możliwy będzie za pośrednictwem linka zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej do Kupującego po złożeniu zamówienia. Wiadomość e-mail zostanie przesłana do Kupującego niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres e-mail, podany przez Kupującego w momencie składania zamówienia.
 5. Użytkownik, zamieszczając dane w EasyCart oświadcza, że są one prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
 6. W momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem EasyCart zostaje zawarta między Kupującym a Spółką, umowa o świadczenie usług w ramach EasyCart, w tym o prowadzenie Konta, na czas nieokreślony, na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Prowadzenie Konta na rzecz Kupującego ma charakter nieodpłatny.
 8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za udostępnienie danych dostępowych do Konta osobom trzecim. Przyznając dostęp do Konta innej osobie, Kupujący oświadcza, że jest to osoba upoważniona przez niego do prowadzenia działań w ramach Konta. Kupujący ponosi odpowiedzialność za działania takiej osoby podejmowane w ramach EasyCart jak za działania własne.

POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia przez EasyCart (kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego o podobnym znaczeniu) chyba, że w Ofercie wskazano inaczej.
 2. Czas realizacji zamówienia wskazany jest przez Merchanta w danej Ofercie.
 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Merchanta następuje po skutecznym dokonaniu płatności za zakupiony Towar, chyba że w Ofercie wskazano inaczej.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące Towaru oraz warunków Umowy sprzedaży, w tym uprawnień Kupującego znajdują się w Ofercie Merchanta.
 5. Spółka nie jest stroną Umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Merchantem, a Kupującym.
 6. W razie informowania przez Merchanta o obniżce ceny jest on zobowiązany do wskazywania informacji o najniższej cenie obowiązującej w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki na zasadach powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH

 1. Przed dokonaniem zakupu Towaru, Kupujący powinien uważnie zapoznać się z Ofertą oraz regulaminem sprzedaży Merchanta (jeżeli został udostępniony).
 2. W celu dokonania zakupu Towaru Kupujący powinien najpierw wybrać w kanale sprzedaży Merchanta dany Towar i dodać go do koszyka, wybrać właściwości oraz liczbę zamawianego Towaru (jeżeli istnieje taka możliwość), a następnie zaakceptować wymagane zgody, potwierdzić i opłacić zamówienie.
 3. Potwierdzając wolę zakupu Towaru w EasyCart Kupujący potwierdza zawarcie Umowy sprzedaży z Merchantem na zasadach opisanych w Ofercie.
 4. Wszelkie pytania, żądania i roszczenia (w tym reklamacje i zwroty) związane z Umową sprzedaży Kupujący powinien kierować bezpośrednio do Merchanta, u którego nabył Towar.

PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA

 1. Kupujący dokonuje płatności za Towar za pośrednictwem metod płatności udostępnionych w EasyCart. Płatności za Towary dokonywane są zgodnie z zasadami i regulaminem operatora płatności – Stripe, dostępnymi pod adresem https://stripe.com/en-pl/privacy
 2. W momencie przekazania Merchantowi przez operatora płatności, o którym mowa w ust. 2, potwierdzenia dokonania płatności przez Kupującego następuje wykonanie zobowiązania zapłaty z tytułu Umowy sprzedaży ciążącego na Kupującym i zamówienie uznaje się za opłacone.

NEWSLETTER

 1. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony.
 2. Zawarcie umowy następuje z chwilą zapisu do Newslettera poprzez podanie w tym celu adresu e-mail, na który ma następować wysyłka Newslettera i kliknięcia w link aktywacyjny przesłany na ten adres e-mail.
 3. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą wypisania się z Newslettera poprzez złożenie oświadczenia na adres e-mail Spółki: hello@easycart.pl.

SYSTEM OCEN

 1.   Spółka nie udostępnia możliwości oceny EasyCart, Towarów ani innych usług.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Merchant zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Towar wolny od wad.
 2. Dostawa Towaru jest realizowana na zasadach wskazanych w regulaminie Merchanta i regulaminie przewoźnika.
 3. Odpowiedzialność za zamówienie, w tym za wady Towaru ponosi Merchant.
 4. Reklamacje dotyczące Umowy sprzedaży Kupujący powinien kierować bezpośrednio do Merchanta, u którego nabył Towar. Dane kontaktowe Merchanta dostępne są w Ofercie albo w regulaminie sprzedaży Merchanta.
 5. Merchant ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.
 6. Szczegóły dotyczące rękojmi za wady Towaru dotyczące Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach Konsumenta regulują przepisy ustawy o prawach konsumenta (art. 43a – art. 43q).

REKLAMACJE DOTYCZĄCE EASYCART

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania EasyCart i zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do Spółki drogą elektroniczną, na adres e-mail: hello@easycart.pl, telefon: +48 784 497 884
 2. Spółka rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania, zgodnie z zasadami określonymi w art. 43h – 43q ustawy o prawach konsumenta.
 3. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych metod dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
 4. 3.1. Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej,
 5. 3.2. Miejskiego (powiatowego) Rzecznika Konsumentów,
 6. 3.3. Platformy ODR, dostępnej pod adresem: europa.eu/odr,
 7. 3.4. inne uprawnione podmioty wpisane do rejestru dostępnego pod adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Spółka. Dane przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://easycart.pl/polityka
 2. W zakresie danych osobowych Kupujących, administratorem danych osobowych Kupującego jest Merchant, z którym Kupujący zawarł Umowę sprzedaży.

OBOWIĄZYWANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką zawierane są na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta, bez podawania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym – poprzez usunięcie Konta za pomocą odpowiedniej funkcji w EasyCart lub przez złożenie wypowiedzenia na adres e-mail Spółki: hello@easycart.pl
 3. Usunięcie Konta spowoduje automatyczną anulację aktywnych subskrypcji Kupującego nabytych w EasyCart oraz utratę dostępu do Towaru (dotyczy wyłącznie przypadku, jeżeli dostęp do Towaru możliwy był tylko poprzez panel w EasyCart).
 4. Spółka uprawniona jest do zmiany Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Użytkownika o planowanych zmianach w ramach Konta Użytkownika, co najmniej na 7 dni przed planowaną zmianą. W ramach Konta Użytkownika pojawi się panel dotyczący obowiązkowego oświadczenia Użytkownika w zakresie akceptacji albo braku akceptacji nowej treści Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na zmienioną treść Regulaminu do chwili wejścia w życie zmian Regulaminu, umowa o świadczenie usługi Konta zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Za ważne przyczyny wypowiedzenia lub zmiany Regulaminu uznaje się:
 6. 5.1. dostosowanie usług, o których mowa w Regulaminie lub EasyCart do przepisów prawa mających na nie wpływ,
 7. 5.2. zmianę lub pojawienie się nowych opłat o charakterze publiczno-prawnym, mających wpływ na świadczenie usług,
 8. 5.3. poprawę funkcjonalności usług, o których mowa w Regulaminie lub działania zmierzające do zwiększenia konkurencyjności usług lub EasyCart,
 9. 5.4. poprawę bezpieczeństwa świadczonych usług lub EasyCart,
 10. 5.5. zmiany kosztów usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych, kosztów utrzymania i obsługi infrastruktury w zakresie wykorzystywanym w ramach świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW

 1. Wskazana niżej regulacja dotycząca prawa Użytkownika do odstąpienia do Umowy sprzedaży będzie miała zastosowanie w przypadku nieprzekazania tej informacji przez Merchanta.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży (dot. usług lub treści cyfrowych niedostarczanych na materialnym nośniku) albo od dnia, w którym wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie Towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący musi poinformować Merchanta o swojej decyzji.
 4. W celu odstąpienia od Umowy sprzedaży Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Merchant zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Merchanta), niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Merchant został poinformowany o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 7. Zwrotu płatności Merchant dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego do opłacenia zamówienia, chyba że Kupujący zgodził się na inne rozwiązanie. Merchant może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Kupujący.
 8. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Jeżeli Kupujący zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Kupujący zapłaci Merchantowi kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Kupujący poinformował Merchanta o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu (Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta) w odniesieniu do umów:
 11. 10.1. o świadczenie usług, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Merchant wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Merchanta utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 12. 10.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Merchant nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 13. 10.3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 14. 10.4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 15. 10.5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 16. 10.6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
 17. 10.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Merchant nie ma kontroli;
 18. 10.8. w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Merchant do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Merchant świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
 19. 10.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 20. 10.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 21. 10.11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 22. 10.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 23. 10.13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Merchant rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Merchanta utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Merchant przekazał Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy i o udzielonej przez Kupującego zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy;
 24. 10.14. o świadczenie usług, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Kupujący wyraźnie zażądał od Merchanta, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór formularza odstąpienia od umowy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: (dane Merchanta)

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)_____________________

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)__________________

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) _______________________________

– Adres konsumenta(-ów) ________________________________

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)________________________

– Data _________________

(*) Niepotrzebne skreślić.