Ostatnia aktualizacja - 1 GRUDNIA 2022

Regulamin dla kupujących

Każda osoba, realizująca zakup przez EasyCart otrzymuje konto, którego regulamin znajdziesz poniżej. W szczególności, EasyCart nie jest stroną w transakcji pomiędzy kupującym a sprzedającym, a jedynie dostarcza technologię wspierającą jej przeprowadzenie. Nie przetwarzamy ani nie gromadzimy żadnych wrażliwych danych transakcji (EasyCart nie ma np. informacji o Twojej karcie kredytowej). Jeśli masz jakiekolwiek pytania - napisz do nas.

DEFINICJE

 1. EasyCart – będący własnością Spółki portal internetowy EasyCart dostępny pod adresem easycart.pl, który umożliwia Merchantom sprzedaż Towarów przez kanał sprzedaży Merchanta w EasyCart, a Kupującym zakup Towarów od Merchanta.
 2. Konsument – osoba będąca konsumentem w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Konto – funkcja EasyCart dzięki której Kupujący może skorzystać z dostępnych w EasyCart funkcji przypisanych do danego rodzaju Konta, w tym dokonywać zakupu Towarów.
 4. Kupujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, korzystająca z EasyCart w celu dokonywania zakupu Towarów od Merchantów.
 5. Merchant– podmiot niebędący Konsumentem korzystający z EasyCart w celu sprzedaży Kupującym swoich Towarów w ramach swojej działalności gospodarczej.
 6. Oferta – informacje wprowadzane przez Merchanta i wyświetlane w EasyCart lub w kanale Merchanta zintegrowanym z EasyCart, dotyczące warunków sprzedaży Towaru.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z EasyCart skierowany do Użytkowników.
 8. Spółka – easytools sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Rzeczypospolitej 10/46, 02-972, wpisaną do Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0001002028, NIP: 9512554309, REGON: kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN.
 9. Towar – treści cyfrowe lub usługi oferowane przez Merchanta w jego kanale sprzedaży, za pośrednictwem EasyCart.
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawierana pomiędzy Kupującym a Merchantem za pośrednictwem EasyCart.
 11. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z EasyCart.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin usługi świadczonej przez Spółkę drogą elektroniczną, o którym mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Na podstawie Regulaminu Spółka świadczy na rzecz Użytkowników, rejestrujących się w EasyCart, usługę prowadzenia Konta, która daje możliwość dokonywania zakupów u Merchantów publikujących Oferty w EasyCart.
 3. Usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Kupujących świadczone są nieodpłatnie.

KORZYSTANIE Z EASYCART

 1. Do korzystania z EasyCart niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 2. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfami swojego operatora telekomunikacyjnego.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z EasyCart zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika do EasyCart jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

REJESTRACJA W EASYCART

 1. W celu skorzystania z wszystkich funkcji EasyCart, w tym nabywania Towarów od Merchantów za pośrednictwem EasyCart, Użytkownik musi zarejestrować się w EasyCart, tj. założyć Konto.
 2. Konto Użytkownika zostaje stworzone automatycznie przy skutecznym złożeniu pierwszego zamówienia (zawarciu Umowy sprzedaży). Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. W celu założenia Konta Użytkownik musi podać dane wymagane w formularzu dostępnym na EasyCart podczas składania pierwszego zamówienia.
 4. Dostęp do Konta Użytkownika możliwy będzie za pośrednictwem linka zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej do Kupującego po złożeniu zamówienia. Wiadomość e-mail zostanie przesłana do Kupującego niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres e-mail, podany przez Kupującego w momencie składania zamówienia.
 5. Użytkownik, zamieszczając dane w EasyCart oświadcza, że są one prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
 6. W momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem EasyCart zostaje zawarta między Kupującym a Spółką, umowa o świadczenie usług w ramach EasyCart, w tym o prowadzenie Konta, na czas nieokreślony, na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Prowadzenie Konta na rzecz Kupującego ma charakter nieodpłatny.

POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia przez EasyCart (kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego o podobnym znaczeniu) chyba, że w Ofercie wskazano inaczej.
 2. Czas realizacji zamówienia wskazany jest przez Merchanta w danej Ofercie.
 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Merchanta następuje po skutecznym dokonaniu płatności za zakupiony Towar, chyba że w Ofercie wskazano inaczej.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące Towaru oraz warunków Umowy sprzedaży, w tym uprawnień Kupującego znajdują się w Ofercie Merchanta.
 5. Spółka nie jest stroną Umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Merchantem, a Kupującym.

POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH

 1. Przed dokonaniem zakupu Towaru, Kupujący powinien uważnie zapoznać się z Ofertą oraz regulaminem sprzedaży Merchanta (jeżeli został udostępniony).
 2. W celu dokonania zakupu Towaru Kupujący powinien najpierw wybrać w kanale sprzedaży Merchanta dany Towar i dodać go do koszyka, wybrać właściwości oraz liczbę zamawianego Towaru (jeżeli istnieje taka możliwość), a następnie zaakceptować wymagane zgody, potwierdzić i opłacić zamówienie.
 3. Potwierdzając wolę zakupu Towaru w EasyCart Kupujący potwierdza zawarcie Umowy sprzedaży z Merchantem na zasadach opisanych w Ofercie.
 4. Wszelkie pytania, żądania i roszczenia (w tym reklamacje i zwroty) związane z Umową sprzedaży Kupujący powinien kierować bezpośrednio do Merchanta, u którego nabył Towar.

PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA

 1. Kupujący dokonuje płatności za Towar za pośrednictwem metod płatności udostępnionych w EasyCart. Płatności za Towary dokonywane są zgodnie z zasadami i regulaminem operatora płatności – Stripe, dostępnymi pod adresem https://stripe.com/en-pl/privacy
 2. W momencie przekazania Merchantowi przez operatora płatności, o którym mowa w ust. 2, potwierdzenia dokonania płatności przez Kupującego następuje wykonanie zobowiązania zapłaty z tytułu Umowy sprzedaży ciążącego na Kupującym i zamówienie uznaje się za opłacone.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Merchant zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.
 2. Odpowiedzialność za zamówienie, w tym za wady Towaru ponosi Merchant.
 3. Reklamacje dotyczące Umowy sprzedaży Kupujący powinien kierować bezpośrednio do Merchanta, u którego nabył Towar. Dane kontaktowe Merchanta dostępne są w Ofercie albo w regulaminie sprzedaży Merchanta.
 4. Merchant ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE EASYCART

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania EasyCart i zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do Spółki drogą elektroniczną, na adres e-mail: hello@easycart.pl
 2. Spółka rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 3. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych metod dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
 4. Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub
 5. Miejskiego (powiatowego) Rzecznika Konsumentów lub
 6. Platformy ODR, dostępnej pod adresem: europa.eu/odr
 7. Inne uprawnione podmioty wpisane do rejestru dostępnego pod adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Spółka. Dane przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://easycart.pl/polityka
 2. W zakresie danych osobowych Kupujących, administratorem danych osobowych Kupującego jest Merchant, z którym Kupujący zawarł Umowę sprzedaży.

OBOWIĄZYWANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką zawierane są na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt. 14 Regulaminu bez podawania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym – poprzez usunięcie Konta za pomocą odpowiedniej funkcji w EasyCart lub przez złożenie wypowiedzenia na adres e-mail Spółki: hello@easycart.pl
 3. Usunięcie Konta spowoduje automatyczną anulację aktywnych subskrypcji Kupującego nabytych w EasyCart oraz utratę dostępu do Towaru (dotyczy wyłącznie przypadku, jeżeli dostęp do Towaru możliwy był tylko poprzez panel w EasyCart).
 4. Spółka uprawniona jest do zmiany Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Użytkownika o planowanych zmianach, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres przypisany do Konta Użytkownika, co najmniej na 7 dni przed planowaną zmianą.
 5. W przypadku gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
 6. Użytkownik może nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu, co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy z chwilą wejścia w życie zmian Regulaminu. W tym celu Merchant powinien wysłać wiadomość o braku akceptacji zmian Regulaminu na adres e-mail Spółki: hello@easycart.pl
 7. Za ważne przyczyny wypowiedzenia lub zmiany Regulaminu uznaje się:
 • Dostosowanie usług, o których mowa w Regulaminie lub EasyCart do przepisów prawa mających na nie wpływ,
 • Zmianę lub pojawienie się nowych opłat o charakterze publiczno-prawnym, mających wpływ na świadczenie usług,
 • Poprawę funkcjonalności usług, o których mowa w Regulaminie lub działania zmierzające do zwiększenia konkurencyjności usług lub EasyCart,
 • Poprawę bezpieczeństwa świadczonych usług lub EasyCart,
 • Zmiany kosztów usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych, kosztów utrzymania i obsługi infrastruktury w zakresie wykorzystywanym w ramach świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW

 1. Wskazana niżej regulacja dotycząca prawa Użytkownika do odstąpienia do Umowy sprzedaży będzie miała zastosowanie w przypadku nieprzekazania tej informacji przez Merchanta.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 47 poniżej, Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący musi poinformować Merchanta o swojej decyzji.
 4. W celu odstąpienia od Umowy sprzedaży Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Merchant zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Merchant został poinformowany o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 7. Zwrotu płatności Merchant dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego do opłacenia zamówienia, chyba że Kupujący zgodził się na inne rozwiązanie.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
 9. o świadczenie usług, jeżeli Merchant wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Merchanta utraci prawo odstąpienia od umowy;
 10. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Merchant nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 11. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 12. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 13. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 14. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 15. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 16. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 17. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 18. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Merchanta o utracie prawa odstąpienia od umowy.