Ostatnia aktualizacja - 6 STYCZNIA 2024

Regulamin dla sprzedających

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z EasyCart akceptują postanowienia niniejszego regulaminu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania - napisz do nas.

Ważne! Zadbaj o to, aby Twoja strona zgłoszona do Stripe spełniała jego standardy, oraz standardy P24. Nie możemy pośredniczyć ani reprezentować Cię w relacji z tymi podmiotami i jesteś za nią wyłącznie odpowiedzialny/a. W celu zachowania zgodności upewnij się, że masz dobrze przygotowaną stopkę na stronie, w której znajdują się linki do regulaminów, polityki prywatności i dane adresowe Twojej firmy, oraz że na stronie zgłoszonej do Stripe jest przedstawiona oferta wraz z ceną. W przeciwnym wypadku może czekać Cię tymczasowa blokada. Stopkę i wymagane dokumenty możesz przygotować z EasyLegal.

DEFINICJE

 1. Cennik – cennik odpłatnych usług świadczonych na rzecz Merchantów przez Spółkę, dostępny w ramach EasyCart lub w Koncie i określający przede wszystkim wysokość opłat i prowizji, oraz zawierający odnośnik do cennika usług dostawy Towarów.
 2. EasyCart – będący własnością Spółki portal internetowy EasyCart dostępny pod adresem www.easycart.pl, który po połączeniu z kontem Merchanta w serwisie Stripe, umożliwiają Merchantom sprzedaż Towarów przez kanał sprzedaży Merchanta w EasyCart.
 3. Konsument – osoba, o której mowa w art. 221 ustawy Kodeks cywilny.
 4. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba, o której mowa w art. 7aa ustawy o prawach konsumenta.
 5. Konto – funkcja EasyCart dzięki której Merchant może skorzystać z dostępnych w EasyCart funkcji przypisanych do danego rodzaju Konta, w tym zarządzać sprzedażą Towarów.
 6. Kupujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, korzystająca z EasyCart w celu dokonywania zakupu Towarów od Merchantów.
 7. Merchant – podmiot niebędący Konsumentem, ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, podejmujący działania zmierzające do założenia Konta lub korzystający z EasyCart w celu sprzedaży swoich Towarów, dla którego Umowa, z uwagi na funkcje EasyCart, ma charakter zawodowy.
 8. Oferta – informacje wprowadzane przez Merchanta i wyświetlane w jego kanale sprzedaży zintegrowanym z EasyCart, dotyczące warunków sprzedaży Towaru, określające co najmniej przedmiot sprzedaży i jego cenę.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin, będący jednocześnie regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania z EasyCart, skierowany do Merchantów.
 10. Spółka – Easytools sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Rzeczypospolitej 10/46, 02-972, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0001002028, NIP: 9512554309, REGON: 523659062, kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN.
 11. Stripe – platforma internetowa świadcząca usługi płatności bezgotówkowych w Internecie, dostępna pod adresem www.stripe.com.
 12. Towar – produkty fizyczne, treści cyfrowe lub usługi oferowane przez Merchanta w jego kanale sprzedaży, za pośrednictwem EasyCart.
 13. Umowa – zawarta na czas nieokreślony umowa o świadczenie za pośrednictwem EasyCart usług przez Spółkę na rzecz Merchanta, które obejmują w szczególności prowadzenie Konta, umożliwienie publikowania Ofert i zawieranie Umów z Kupującymi.
 14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawierana pomiędzy Kupującym a Merchantem za pośrednictwem EasyCart.
 15. Newsletter - usługa elektroniczna świadczona za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia automatyczne przesyłanie cyklicznych treści edukacyjnych oraz marketingowych o usługach, nowościach i promocjach w EasyCart.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin usług świadczonych przez Spółkę drogą elektroniczną, o którym mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Na podstawie Regulaminu Spółka świadczy na rzecz Merchantów usługi drogą elektroniczną polegające na prowadzeniu Konta, umożliwieniu publikowania Ofert i zawieraniu Umów sprzedaży z Kupującymi oraz usługę Newslettera.
 3. Spółka świadczy usługi objęte niniejszym Regulaminem wyłącznie na rzecz Merchantów, dla których korzystanie z tych usług ma charakter zawodowy.

KORZYSTANIE Z EASYCART

 1. Do korzystania z EasyCart niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet, z aktualną wersją przeglądarki internetowej, a w przypadku zamiaru założenia Konta – także aktywne konto w serwisie Stripe.
 2. Merchant ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfami swojego operatora telekomunikacyjnego.
 3. Merchant zobowiązany jest do korzystania z EasyCart zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest wprowadzanie przez Merchanta do EasyCart jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

REJESTRACJA W EASYCART

 1. W celu skorzystania z funkcji EasyCart, w tym sprzedawania Towarów za pośrednictwem EasyCart, Merchant musi zarejestrować się w EasyCart, tj. założyć Konto.
 2. Rejestracja Konta w EasyCart odbywa się poprzez podanie danych Merchanta wymaganych w formularzu rejestracyjnym oraz autoryzację tożsamości Merchanta w serwisie Stripe.
 3. Wszelkie dane podawane przez Merchanta w formularzu rejestracyjnym albo widniejące w serwisie Stripe powinny być zgodne ze stanem faktycznym i aktualne. W przypadku wątpliwości co do zgodności danych Merchanta ze stanem faktycznym, Spółka jest uprawniona do odmówienia zawarcia Umowy lub skontaktowania się ze Merchantem w celu uzyskania wyjaśnień.
 4. Z chwilą otrzymania przez Spółkę prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego albo potwierdzenia tożsamości Merchanta przez serwis Stripe, pomiędzy Merchantem a Spółką zostaje zawarta Umowa.
 5. Utworzenie Konta w EasyCart jest bezpłatne.
 6. Merchant ma świadomość, że poprzez powiązanie Konta z kontem Merchanta w serwisie Stripe, Spółka uzyskuje dostęp do danych Merchanta zgromadzonych w serwisie Stripe, takich jak: dane o transakcjach, podsumowanie konta, dane o klientach.

KONTO

 1. W ramach Konta Merchant ma dostęp do funkcjonalności takich jak: możliwość publikowania Ofert oraz zawierania Umów sprzedaży Towarów z Kupującymi.
 2. Merchant ponosi odpowiedzialność za udostępnienie danych dostępowych do Konta osobom trzecim.
 3. Przyznając dostęp do Konta innej osobie, Merchant oświadcza, że jest to osoba upoważniona przez niego do prowadzenia działań w ramach Konta. Merchant ponosi odpowiedzialność za działania takiej osoby podejmowane w ramach EasyCart jak za działania własne.

DODAWANIE OFERT

 1. Wystawiając Towar na sprzedaż w EasyCart, Merchant ma obowiązek określić w Ofercie w szczególności istotne parametry Towaru, termin realizacji (dostawy), możliwe sposoby dostawy (jeżeli dotyczy) oraz cenę Towaru i dostawy (jeżeli dotyczy) w kwotach brutto.
 2. Wystawiając Towary na sprzedaż w ramach EasyCart Merchant oświadcza, że posiada do nich wszelkie prawa rzeczowe lub autorskie (w zależności od rodzaju Towaru) oraz są one jego własnością, a zrealizowanie zamówienia będzie możliwe we wskazanym przez Merchanta w Ofercie terminie.
 3. W ramach EasyCart Merchant nie może oferować Towarów, których sprzedaż lub świadczenie:
 4. 3.1. jest zabronione przez prawo,
 5. 3.2. jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
 6. 3.3.wymaga spełnienia dodatkowych wymogów lub uzyskania dodatkowych uprawnień, których Merchant nie spełnia lub nie posiada.

4. Merchant przyjmuje do wiadomości, że Spółka jest właścicielem EasyCart umożliwiającej m.in. zawarcie Umowy sprzedaży Towarów pomiędzy Merchantem a Kupującym. Oznacza to, że Spółka nie jest stroną Umowy sprzedaży z Kupującymi, a wszelkie obowiązki sprzedającego, w tym dotyczące ochrony praw Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach Konsumenta obciążają w całości Merchanta. W tym celu EasyCart umożliwia Merchantowi zamieszczenie w jego kanale sprzedaży w EasyCart regulaminu sprzedaży Merchanta, który powinien zawierać dane wymagane przepisami prawa, m.in.:

 1. 4.1. procedurę reklamacyjną stosowaną przez Merchanta,
 2. 4.2. zasady zwrotu Towaru,
 3. 4.3. zasady i terminy realizacji zamówień,
 4. 4.4. swoje dane kontaktowe,
 5. 4.5. obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych.

5. Merchant zobowiązuje się do umieszczenia zgodnego z prawem regulaminu, o którym mowa powyżej, na swoim kanale sprzedaży w EasyCart oraz linka przekierowującego do treści regulaminu bezpośrednio w każdej Ofercie sprzedaży Towaru.

6. Merchant oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do Oferty, w tym do zawartych w ofercie opisów, zdjęć, grafik i innych utworów oraz że treść Oferty nie narusza praw osób trzecich.

7. W przypadku, gdy Merchant w Ofercie informuje o obniżce ceny jest on obowiązany wskazywać najniższą cenę obowiązującą w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki na zasadach powszechnie obowiązujących.

8. Z chwilą publikacji Oferty, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, Merchant udziela Spółce, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z Oferty w całości lub w części.

9. Licencja udzielana jest na następujących polach eksploatacji: utrwalanie treści, wprowadzanie ich do pamięci komputera oraz do Internetu, zwielokrotnianie i udostępnianie w druku, a także udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie, a w szczególności: w sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, a także w innych miejscach w sieci Internet np. w celu promowania EasyCart.

10. Licencja obejmuje prawo do udzielania sublicencji.

11. Merchant ponosi odpowiedzialność za zgodność jego Oferty publikowanej w EasyCart z obowiązującymi przepisami prawnymi.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA KUPUJĄCEGO

 1. Jeśli w Ofercie nie wskazano inaczej, umożliwiając dodanie Towaru do koszyka w swoim kanale sprzedaży w EasyCart, Merchant gwarantuje jego dostępność, a w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia na Towar, następuje zawarcie Umowy sprzedaży.
 2. Płatności za Towary kupione przez Kupującego opłacane są za pomocą Stripe zgodnie z zasadami korzystania ze Stripe dostępnymi na stronie internetowej Stripe. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za kwestie związane z płatnościami.
 3. Dostawa Towarów kupionych przez Kupującego następuje na zasadach wskazanych w regulaminie Merchanta i regulaminie przewoźnika.
 4. Merchant jest obowiązany do dostarczenia Towaru bez wad i ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wszelkie ewentualne wady Towaru w granicach określonych przepisami właściwymi dla danej Umowy z Kupującym.
 5. Dane Kupującego potrzebne do realizacji zamówienia będą widoczne w Koncie.
 6. Zwroty (tj. odstąpienia od umowy) oraz reklamacje dotyczące Towarów obsługiwane są przez Merchanta.

PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA

 1. Z tytułu realizacji usług w ramach Umowy, od każdego złożonego u Merchanta zamówienia w EasyCart, Spółce przysługuje od Merchanta wynagrodzenie prowizyjne w wysokości określonej procentowo w Cenniku dostępnym na EasyCart („Prowizja”).
 2. Prowizja będzie naliczana od wartości zamówienia brutto.
 3. Prowizja i inne opłaty zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
 4. Prowizja oraz inne opłaty będą rozliczane w okresach miesięcznych.
 5. Prowizja oraz inne opłaty nie podlegają zwrotowi na rzecz Merchanta.
 6. Wysokość Prowizji lub innych opłat może ulegać zmianie. Każdorazowa zmiana będzie uwidaczniana w Cenniku, a Prowizja lub inne opłaty w zmienionej wysokości dotyczyć będą zamówień i wypłat dokonanych po tej zmianie.
 7. O zmianach wysokości Prowizji lub innych opłat Merchant zostanie poinformowany drogą elektroniczną, na adres e-mail przypisany do Konta lub przez wyświetlenie informacji w Koncie, na 14 dni przed planowaną zmianą.
 8. Merchant wyraża zgodę na przekazywanie przez Spółkę faktur drogą elektroniczną, przez umieszczenie ich w odpowiednim miejscu w Koncie.
 9. W razie informowania o obniżeniu ceny Prowizji lub innych opłat, obok informacji o obniżonej cenie Spółka uwidacznia również informację o najniższej cenie Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, na zasadach zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Merchant w zamian za dodatkowe wynagrodzenie określone w Cenniku, może zlecić Spółce świadczenie usługi wystawiania faktur VAT oraz innych dokumentów związanych z transakcjami sprzedaży za pośrednictwem EasyCart oraz przesyłania ich Kupującym. W takim przypadku będą miały zastosowanie następujące zasady:
 11. 10.1. Merchant zleca Spółce i jednocześnie upoważnia ją do:
 12. 10.1.1. wystawiania w imieniu i na rzecz Merchanta faktur VAT dokumentujących sprzedaż generowaną przez Merchanta za pośrednictwem EasyCart oraz innych dokumentów księgowych, w tym faktur korygujących, not korygujących itp.;
 13. 10.1.2. przesyłania w imieniu i na rzecz Merchanta pojedynczych faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych Kupującym na wskazany przez nich adres mailowy niezwłocznie po dokonaniu transakcji w EasyCart oraz zbiorczego zestawienia faktur raz w miesiącu;
 14. 10.1.3. zapewnienia Kupującemu za pośrednictwem jego Konta możliwości wglądu i pobierania kopii wszystkich faktur lub innych dokumentów księgowych wystawionych w imieniu i na rzecz Merchanta;
 15. 10.1.4. obsługi w imieniu i na rzecz Merchanta procesu reklamacyjnego na rzecz Kupujących, zgodnie z zasadami zwrotów i reklamacji obowiązującymi u Merchanta, a w przypadku ich braku - zgodnie z zasadami reklamacji określonymi w Regulaminie dla Kupujących Easycart;
 16. 10.2. Merchant zobowiązuje się przekazać Spółce wszelkie prawidłowe dane niezbędne do wystawienia faktur, w szczególności dane dotyczące Merchanta, wysokość stawki VAT oraz kod GTU, jakie należy stosować przy sprzedaży poszczególnych towarów lub usług oraz poinformować Spółkę o wszelkich innych danych lub informacjach, które powinny być zawarte na jego fakturze;
 17. 10.3. Merchant ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość lub aktualność danych do faktury lub innego dokumentu, przekazanych Spółce, a także za inne niż wystawienie faktury, wynikające z przepisów obowiązki ewidencjonowania transakcji sprzedaży za pośrednictwem EasyCart;
 18. 10.4. Spółka ponosi względem Merchanta odpowiedzialność za niezgodność faktury lub innego dokumentu księgowego z obowiązującymi przepisami wyłącznie w zakresie niezawarcia w dokumencie całości lub części danych przekazanych przez Merchanta zgodnie z pkt. 10.2. powyżej;
 19. 10.5. Spółka może odmówić wystawienia faktury lub innego dokumentu księgowego zgodnie z powyższymi postanowieniami w przypadku braku jakichkolwiek danych niezbędnych do wystawienia prawidłowego dokumentu lub w przypadku podejrzenia, że wystawienie faktury byłoby niezgodne z przepisami; W takim przypadku Merchant przejmuje obowiązek wystawienia faktury lub innego dokumentu księgowego, a Spółka nie ponosi względem Merchanta jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu;
 20. 10.6. Najpóźniej do 8. dnia każdego następnego miesiąca Spółka dostarczy Merchantowi na adres mailowy wskazany w EasyCart zestawienie faktur wystawionych w jego imieniu w danym miesiącu, w postaci pliku JPK oraz kopie tych faktur skompresowanych w formie pliku .zip; Plik JPK jest przygotowany w oparciu o wytyczne ministerstwa a Spółka nie gwarantuje jego zgodności i możliwości zaimportowania do dowolnej aplikacji. Merchant zobowiązuje się przygotować ewentualny importer we własnym zakresie. W przypadku braku możliwości przesłania ww. drogą mailową, Strony ustalą inną metodę ich przekazania Merchantowi;
 21. 10.7. Merchant oświadcza, że transakcje procesowane przez Spółkę nie podlegają mechanizmowi podzielonej płatności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za kwalifikację transakcji i weryfikację poprawności w tym zakresie.

NEWSLETTER

 1. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony.
 2. Zawarcie umowy następuje z chwilą zapisu do Newslettera poprzez podanie w tym celu adresu e-mail, na który ma następować wysyłka Newslettera i kliknięcia w link aktywacyjny przesłany na ten adres e-mail.
 3. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą wypisania się z Newslettera poprzez złożenie oświadczenia na adres e-mail Spółki: hello@easycart.pl.

ZASTRZEŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Stronami Umowy sprzedaży jest Kupujący i Merchant, w związku z czym to Merchant ponosi wszelką odpowiedzialność wobec Kupującego związaną z zawartą Umową sprzedaży oraz swoim działaniem w EasyCart.
 2. Wyłącznie Merchant, jako podmiot odpowiedzialny za swoje działania w EasyCart, odpowiada za zgodność z prawem wszelkich wprowadzanych przez siebie treści w Ofercie, a także za brak wymaganych przez prawo lub Regulamin treści, do których umieszczenia w Ofercie był zobowiązany.
 3. Spółka nie jest odpowiedzialna za konto Merchanta na Stripe, w tym zwłaszcza przerwy w działaniu Stripe, blokady konta Merchanta na Stripe, czy dostępność metod płatności. Merchant jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu Stripe i dbania o kompletność danych konta w Stripe, jak również Konta, zwłaszcza danych organizacyjnych, linków do regulaminów, adresów i telefonów wsparcia.
 4. Wszelka odpowiedzialność Spółki względem Merchanta w ramach Umowy ograniczona jest – w granicach prawnie dopuszczalnych – wyłącznie do winy umyślnej.
 5. W przypadku, w którym Merchant narusza zasady korzystania z EasyCart, w tym w szczególności zalega z jakąkolwiek płatnością na rzecz Spółki lub wprowadził do EasyCart treści naruszające prawo lub Regulamin, lub zachodzi podejrzenie, że działania Merchanta mogą mieć charakter bezprawny lub sprzeczny z Regulaminem, Spółka jest uprawniona do:
 6. 5.1. zablokowania Konta lub poszczególnych funkcji Konta do czasu zaprzestania naruszeń,
 7. 5.2. rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

6. Spółka ma prawo zawiesić konto Merchanta, jeśli nie została przez nie przeprocesowana żadna płatność w miesiącu kalendarzowym. Spółka poinformuje o tym Merchanta mailowo. Zawieszenie powoduje wyłączenie linków płatniczych wygenerowanych przez EasyCart, nie powoduje usunięcia danych. Linki można przywrócić kontaktując się ze Spółką pod adresem hello@easycart.pl. W przypadku braku procesowania transakcji przez kolejne 3 miesiące, Konto zostanie automatycznie usunięte.

7. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi względem Spółki z roszczeniami związanymi z działalnością Merchanta w ramach EasyCart, w tym w związku z materiałami umieszczanymi przez Merchanta w Ofercie, Merchant zobowiązuje się wstąpić lub przystąpić do odpowiednich postępowań oraz pokryć wszelkie koszty poniesione przez Spółkę w związku z obroną przed tymi roszczeniami.

8. Merchant jest świadomy i wyraża zgodę na możliwość nabywania Towarów Merchanta przez Kupujących w trybie „gościa”, tj. bez zakładania konta Kupującego w EasyCart. W takiej sytuacji Merchant ponosi względem Kupującego wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie Towaru Użytkownikowi, w tym za obsługę subskrypcji Użytkownika (jeżeli dotyczy).

SYSTEM OCEN

 1.   Spółka nie udostępnia możliwości oceny EasyCart, Towarów ani innych usług.

REKLAMACJE

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące funkcjonowania EasyCart Merchant może zgłaszać na adres e-mail Spółki: hello@easycart.pl, telefon: +48 784 497 884.
 2. Spółka ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. Wszelkie zwroty oraz reklamacje Towarów dokonane przez Kupujących obsługiwane są przez Merchanta.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Merchantów jest Spółka. Dane przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://easycart.pl/polityka
 2. Administratorem danych osobowych Kupujących zawierających Umowę sprzedaży jest Merchant.
 3. Administratorem danych osobowych osób innych niż Merchant, przekazanych Spółce przez Merchanta w związku z korzystaniem z EasyCart, jest Merchant. Przetwarzanie przez Spółkę danych dotyczących tych osób następuje na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, stanowiącej załącznik do Regulaminu.

POUFNOŚĆ

 1. W toku realizacji Umowy każda ze stron (“Strona Ujawniająca") ujawni lub może ujawnić drugiej stronie (“Stronie Otrzymującej") pewne “Informacje Zastrzeżone" określone poniżej, a Strona Otrzymująca obowiązuje się nie wykorzystywać takich Informacji Zastrzeżonych ani żadnej ich części w celu innym niż cel wyraźnie określony w niniejszym Regulaminie.
 2. Wszelkie Informacje Zastrzeżone będą i pozostaną wyłączną własnością Strony Ujawniającej.
 3. Mając na uwadze wszelkie ujawnienia Spółka i Merchant zobowiązują się, że dla celów niniejszej Umowy, “Informacje Zastrzeżone" oznaczać będą informacje pochodzące od Strony Ujawniającej lub nie, wykorzystywane przez Stronę Ujawniającą w prowadzonej przez nią działalności i:
 4. 3.1. zastrzeżone dla, dotyczące lub stworzone przez Stronę Ujawniającą;
 5. 3.2. dające Stronie Ujawniającej pewną przewagę konkurencyjną lub możliwość uzyskania takiej przewagi lub których ujawnienie może okazać się szkodliwe dla interesów Strony Ujawniającej;
 6. 3.3. oznaczone jako Informacje Zastrzeżone przez Stronę Ujawniającą; lub które z uwagi na jakiekolwiek istotne okoliczności powinny zostać uznane przez Stronę Otrzymującą za poufne i zastrzeżone dla Strony Ujawniającej;
 7. 3.4. nie znane ogólnie przez personel Strony nie-Ujawniającej.

4. Informacje Zastrzeżone obejmują również, ale nie tylko, następujące typy informacji oraz inne informacje o podobnych charakterze (bez względu na to, czy zostały ograniczone do formy pisemnej czy nie i oznaczone jako poufne lub nie):

 • 4.1. Oprogramowanie komputerowe dowolnego typu w dowolnej fazie rzeczywistych lub przewidywanych badań i rozwoju, w tym również, ale nie tylko programy i moduły programów, rutyny i podrutyny, procesy, algorytmy, pomysły projektowe, specyfikacje projektowe (noty projektowe, adnotacje, dokumentacja, diagramy, arkusze kodowe i tym podobne), kody źródłowe, kody wynikowe i moduły ładowania, programowanie, patche programowe i projekty systemu;
 • 4.2. Informacje odnoszące się do praw zastrzeżonych Strony Ujawniającej przed przekazaniem ich do publicznej wiadomości, w tym również, ale nie tylko, o charakterze praw zastrzeżonych, danych produkcyjnych, technicznych i inżynieryjnych, danych testowych i wyników testów, statusu i szczegółów badań i rozwoju produktów i usług oraz informacje odnoszące się do nabywania, ochrony, egzekucji i licencjonowania praw zastrzeżonych (w tym patentów, praw autorskich i tajemnic handlowych);
 • 4.3. Informacje wewnętrzne dotyczące personelu Strony Ujawniającej oraz informacje finansowe, nazwy dostawców oraz inne informacje dotyczące dostawców (w tym również dane charakterystyczne dostawców, usługi i umowy) informacje dotyczące zakupów oraz kosztów wewnętrznych, usług wewnętrznych, instrukcji obsługi oraz sposobu i metod prowadzenia działalności przez Stronę Ujawniającą;
 • 4.4. Plany marketingowe i plany rozwoju, dane cenowe i kosztowe, wysokość cen i opłat, polityka cenowa i rachunkowa, procedury wyceny, techniki marketingowe i metody uzyskiwania zleceń, prognozy i założenia oraz wielkości prognozowane, plany na przyszłość i potencjalne strategie Strony Ujawniającej, które zostały przedyskutowane lub są dyskutowane;
 • 4.5. Nazwiska (nazwy) klientów oraz ich przedstawicieli, kontrakty, ich zawartość i strony kontraktów, obsługa klienta, dane dostarczane przez klientów oraz typ, ilość i specyfikacje produktów i usług nabywanych, dzierżawionych, licencjonowanych oraz otrzymywanych przez Klientów Strony Ujawniającej;
 • 4.6. Dane gromadzone w koncie Stripe.

5. Strona Otrzymująca będzie wykorzystywała Informacje Zastrzeżone jedynie w celu realizacji Umowy.

6. Strona Otrzymująca zobowiązuje się bezpośrednio ani pośrednio nie ujawniać, nie prezentować, nie dostarczać, nie przenosić, ani w żaden inny sposób nie udostępniać żadnych Informacji Zastrzeżonych żadnej osobie ani podmiotowi w okresie, gdy Strona Otrzymująca ma dostęp do Informacji Zastrzeżonych lub po tym okresie, o ile Strona Otrzymująca nie otrzyma uprzedniej pisemnej zgody od Strony Ujawniającej. Strona Otrzymująca zobowiązuje się nie robić kopii Informacji Zastrzeżonych, ani żadnej ich części. Nigdy ani w żadnych okolicznościach Strona Otrzymująca zobowiązuje się nie przekonstruowywać, nie dekompilować Informacji Zastrzeżonych.

7. Strona Otrzymująca nie ujawni żadnych Informacji Zastrzeżonych żadnej osobie trzeciej z wyjątkiem pracowników lub wyznaczonych konsultantów Strony Otrzymującej, którzy:

 • 7.1. muszą znać takie informacje w związku z realizacją Umowy i
 • 7.2. są związani przez Stroną Otrzymującą analogicznym obowiązkiem poufności.

8. Jeśli od Strony Otrzymującej prawo wymaga ujawnienia Informacji Zastrzeżonych, Strona Otrzymująca nie uczyni tego nie dokładając najpierw wszelkich starań w celu poinformowania Strony Ujawniającej o takim wymaganiu prawnym oraz nie dając Stronie Ujawniającej możliwości zakwestionowania takiego wymagania.

9. Powyższe nie odnosi się do Informacji Zastrzeżonych, co, do których Strona Otrzymująca może udowodnić na piśmie, że:

 • 9.1. znajdowały się w publicznej wiadomości nie z jej winy;
 • 9.2. znała je, bez ograniczeń, przed ujawnieniem ich przez Stronę Ujawniającą,
 • 9.3. zostały jej odpowiednio ujawnione, bez ograniczeń, przez inną osobę do tego uprawnioną,
 • 9.4. zostały uzyskane niezależnie przez Stronę Otrzymującą bez wykorzystania ani odniesienia do Informacji Zastrzeżonych Strony Ujawniającej lub
 • 9.5. ujawnienie ich wymagane jest przez obowiązujące prawo lub nakaz sądowy lub procedurę.

10. Jeśli Strona otrzymującą zdecyduje się nie kontynuować kontaktów handlowych ze Stroną Ujawniającą lub, jeśli zostanie poproszona przez Stronę Ujawniającą, Strona Otrzymująca niezwłocznie zwróci Informacje Zastrzeżone oraz wszelkie kopie i wyciągi z nich.

11. Strona Otrzymująca powiadomi niezwłocznie Stronę Ujawniającą o wszelkich nieautoryzowanych przypadkach udostępnienia Informacji Zastrzeżonych.

12. Niniejszej warunki zachowania poufności pozostają w mocy w odniesieniu do wszelkich Informacji Zastrzeżonych przez okres realizacji Umowy oraz po jej rozwiązaniu.

LICENCJE

Merchant, który połączył swoje konto Stripe z EasyCart, w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszym Regulaminie i Cenniku:

1. Udziela Spółce niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie jego znaku towarowego (logo)w zakresie utrwalania, zwielokrotniania i rozpowszechniania - wyłącznie w zakresie umieszczania i rozpowszechniania znaku towarowego (logo) w EasyCart, na kanałach social media Spółki promujących EasyCart oraz w prezentacjach ofertowych wysyłanych przez Spółkę do jej potencjalnych Klientów;

2. Oświadcza, że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe i osobiste do znaku towarowego (logo) oraz że jest on wolny od jakichkolwiek obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich;

3. Oświadcza, że korzystanie ze znaku towarowego(logo) i udzielenie licencji, o której mowa powyżej, nie narusza praw osób trzecich, oraz że ponosi w tym zakresie całkowitą odpowiedzialność i zobowiązuje się zwolnić Spółkę z obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań lub zadośćuczynień z tytułu naruszenia praw autorskich do znaku towarowego (logo)oraz zwrócić jej uzasadnione i należycie udokumentowane koszty poniesione w celu ochrony swoich praw.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres e-mail Merchanta przypisany do jego Konta.
 3. W przypadku gdy Merchanta nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. Merchant może nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu, co będzie skutkowało rozwiązaniem Umowy z chwilą wejścia w życie zmian Regulaminu. W tym celu Merchant powinien wysłać wiadomość o braku akceptacji zmian Regulaminu na adres e-mail Spółki: hello@easycart.pl
 5. Merchant może w każdej chwili przesłać żądanie rozwiązania Umowy poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji w EasyCart lub przez złożenie wypowiedzenia na adres e-mail: hello@eascycart.pl. Konto zostanie usunięte po rozliczeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.
 6. Jeśli to będzie możliwe, Spółka poinformuje Merchantów o planowanych przerwach w dostępie do EasyCart z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby zapewnić możliwie najmniejszy wpływ na możliwość korzystania z EasyCart.
 7. Spółka nie odpowiada względem Merchantów z tytułu przerw w dostępności lub braku dostępności EasyCart.
 8. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy Spółką a Merchantami będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim, przez polski sąd, właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.